TERMENE ȘI CONDIȚII de UTILIZARE A APLICAȚIEI REEFKIG BUDGETS

Pentru scopul acestor termene si condiții generale de utilizare a serviciului Reefkig Budgets (denumite în continuare TCG), următorii termeni cu majuscule vor avea înțelesul atribuit mai jos:

Abonament reprezintă planul de Servicii ales de Beneficiar, conform articolului 2 de mai jos.
Abonament pe Termen Lung reprezintă un Abonament pe o perioadă mai lungă de 6 luni, pe care Clientul dorește să îl achiziționeze.
Aplicația este aplicația software Reefkig Budgets disponibilă pe platforma reefkig.com, prin intermediul căreia Clientul utilizează serviciile oferite. Furnizorul deține dreptul de autor asupra Aplicației.
Clientul sau Beneficiarul este persoana juridică care beneficiază de serviciile oferite de Reefkig prin intermediul aplicației Reefkig Budgets, fiind totodată obligat să plătească contravaloarea acestora.
Data Activării Abonamentului Reprezintă data la care Clientul instalează Aplicația - Se va activa automat abonamentul potrivit.
Furnizorul sau Reefkig este Reefkig Solutions SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Strada Vespasian, nr. 47, Camera 5 având cod unic de înregistrare 42482797 (RO și NON EU) / 42071449 (EU) și număr de ordine la Oficiul Registrul Comertului J40/28/2020.
Utilizator este orice angajat, reprezentant, consultant, colaborator sau agent autorizat de Client să utilizeze Aplicația și căruia i-au fost furnizate date de identificare (nume utilizator și parole) de către Client sau de către Furnizor, la cerere expresă a acestuia.
Serviciul este serviciul de monitorizare a bugetului de marketing / vânzare oferit de Furnizor prin intermediul Aplicației.
Zile sunt zilele calendaristice ale săptămânii, indiferent dacă lucrătoare, nelucrătoare sau cuprinzând sărbători legale.

Clientul înțelege și acceptă că asumarea și acceptarea în integralitate a acestor TCG, precum și a termenelor și condițiilor speciale primite de la Furnizor (acestea, împreună cu TCG vor fi denumite în continuare în mod colectiv Contractul) este obligatorie pentru a putea folosi Aplicația. De asemenea, Clientul înțelege și acceptă că este răspunzător față de Furnizor privind nerespectarea TCG de către oricare dintre Utilizatorii săi.

Bifarea căsuței accept termenele și condițiile Reefkig Budgets reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă, reprezentând totodată și acordul de încheiere a Contractului.

1. Obiectul Contractului

1.1. Obiectul Contractului constă în acordarea de către Furnizor către Client a licenței neexclusive de utilizare a Aplicației, precum si găzduirea datelor transmise în cloud prin intermediul Aplicației, în schimbul plăţii de către Beneficiar a tarifelor și/sau prețurilor practicate de Furnizor pentru Abonamentul ales de acesta, astfel cum acestea pot fi modificate – în condițiile expres prevăzute în TCG.

1.2. Beneficiarul declară că și-a insușit și a luat cunostință de conținutul TCG și a anexelor acestuia, inclusiv politica privind datele cu caracter personal pentru utilizarea Aplicației și se obliga ca acestea să fie respectate în totalitate de către toți Utilizatorii săi. Furnizorul va putea modifica si/sau actualiza oricând TCG în cazul modificării dispozițiilor legale si/sau a normelor interne ale Furnizorului, precum si in cazul modificarii conditiilor de furnizare a Serviciilor, varianta actualizata urmand a fi trimisa Beneficiarului cu 15 Zile inainte de intrarea acesteia in vigoare (cu excepția modificărilor tarifare, carevor fi notificate conform articolului 3.7.). In termenul de 15 Zile anterior menționat, Beneficiarul are dreptul sa înceteze Contractul în situația în care consideră că varianta actualizata a TCG nu corespunde nevoilor sale sau că noile condiții nu pot fi îndeplinite de Beneficiar / Utilizatori. Varianta actualizata și în vigoare, acceptată de Beneficiar, va putea fi consultată de catre Beneficiar prin accesarea Aplicației.

1.3. Furnizarea Serviciilor și utilizarea Aplicației este condiţionată total și irevocabil de plata contravalorii Abonamentului lunar, a tarifelor pentru alte servicii prestate și a oricăror servicii adiționale furnizate Beneficiarului.

2. Abonamente și politica de rambursare

2.1. Variantele de Abonament sunt descrise pe larg în Aplicație.

2.2. Pentru a decide dacă Aplicația este utilă, Beneficiarul are posibilitatea accesării unui cont trial, pe care îl poate utiliza, fără plată, în primele 7 Zile de la Data Activării Abonamentului, pentru opțiunea de Abonament aleasă.

2.3. În situația în care Clientul decide să renunțe la utilizarea Aplicației în termen de 30 de Zile de la Data Activării Abonamentului, prin utilizarea opțiunii Ștergere aplicație în termenul precizat, Abonamentul va înceta la data respectivă. În situația în care Clientul nu renunță la utilizarea Aplicației în modul / termenul astfel indicat, atunci Reefkig va considera că Beneficiarul a testat cu succes Aplicația și consideră că este utilă nevoilor organizației sale.

2.3. Prima factură va fi emisă de Reefkig, prin încărcarea acesteia în Aplicație, în a 31-a Zi de la Data Activării Abonamentului.

2.4. Reefkig nu vă obligă să alegeți un Abonament pe Termen Lung, ca o condiție pentru a utiliza Aplicația. Cu toate acestea, pentru un Abonament pe Termen Lung, respectiv pentru plata în avans a Abonamentului lunar pentru 6 luni sau pentru 12 luni, puteți beneficia de discounturi comerciale semnificative.

2.5. În cazul în care optați pentru un Abonament pe Termen Lung sau alegeti să plătiți Abonamentul în avans pentru 6 sau 12 luni, iar în orice moment în timpul primelor 30 de Zile de la emiterea primei facturi (conform art. 2.3. de mai sus), respectiv în 30 de Zile de la plata în avans a celor 6 sau 12 luni, doriți să renunțați la Abonament, la cererea dumneavoastră vă putem oferi o rambursare completă a sumelor astfel plătite. În situația în care nu veți solicita în termenul menționat rambursarea sumelor astfel plătite în avans, acestea nu vor mai putea fi rambursate ulterior.

2.6. În cazul în care optați pentru un Abonament plătit lunar, puteți renunța la acesta în orice moment în timpul Contractului, iar încetarea Contractului va surveni începând cu luna imediat următoare ultimei plăți.

3. Prețul și modalități de plată

3.1. Pentru Serviciile ce fac obiectulul Contractului, Beneficiarul va achita contravaloarea Abonamentului ales de acesta, în baza facturii emise de către Furnizor - prin emiterea acesteia în Aplicație.

3.2. Facturile vor fi plătite de Client în avans pentru luna în curs, fiind scadente în termen de 10 Zile de la data emiterii acestora.

3.3. În cazul în care Beneficiarul nu achită contravaloarea Abonamentului într-un termen de 15 zile calculat de la scadență, Furnizorul are dreptul să întrerupă accesul Beneficiarului la Aplicație până la plata sumelor restante. Dacă termenul sus-menționat depășește 30 de Zile, Furnizorul are dreptul să rezilieze Contractul și să întrerupă permanent accesul Beneficiarului la Aplicație. Rezilierea Contractului va fi făcută fără notificare prealabilă și fără îndeplinirea niciunei formalități. De la data scadenței facturii și în situația în care aceasta nu este plătită, în Aplicație va fi emis un mesaj care va înștiința Clientul cu privire la neplata facturilor scadente

3.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul este obligat la plata lunară a Abonamentului contractat chiar și în situația în care acesta nu utilizează Aplicația.

3.6. Dacă Beneficiarul optează pentru alt Abonament (inclusiv prin inițierea unui număr de conturi / proiecte / Utilizatori mai mare decât cel ales inițial), dacă noul Abonament are o valoare mai mare decât cel inițial, Furnizorul va emite o nouă factură ce va reprezenta diferența de preț între Abonamentul inițial și cel nou. Dacă Abonamentul nou are o valoare mai mică și Beneficiarul a plătit mai multe luni în avans, diferența nu va fi rambursată iar noul Abonament va începe din momentul în care Abonamentul inițial a ajuns la final.

3.7. La anumite intervale de timp, Furnizorul poate majora prețul Abonamentelor. Orice majorare a acestora nu se va aplica pana la finalul perioadei pentru care Abonamentul a fost achitat în avans. Furnizorul va informa Beneficiarul cu privire la majorarea contravalorii Abonamentelor cu cel puțin 30 de Zile înainte ca modificarea sa intre in vigoare, printr-o notificare de schimbare, prin afișarea unui mesaj în Aplicație sau prin e-mail. Continuarea utilizarii Aplicației dupa modificarea planului tarifar reprezinta acordul Beneficiarului pentru a plăti noua contravaloare a Abonamentului.

4. Condiții de utilizare a Aplicației

4.1. Înregistrarea pe site-ul www.reefkig.com este gratuită. În schimb, accesul Clientului la Aplicație este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit Aplicația sau Clienților care au optat pentru un Abonament și au achitat contravaloarea acestuia.

4.2. Furnizorul asigură confidențialitatea tuturor datelor introduse de către Beneficiar în Aplicație pe parcursul utilizării acesteia. Datele vor fi folosite exclusiv pentru a furniza Beneficiarului Serviciile. Datele nu vor fi transmise către entități terțe (diferite de cele indicate în mod expres în Politica de Confidențialitate) fără acordul expres și prealabil al Beneficiarului, cu excepția situație în care Furnizorul este obligat de o prevedere legală să furnizeze anumite informații.

4.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a întocmi rapoarte statistice bazate pe datele introduse de Beneficiar în mod anonimizat (număr de facturi, limba în care au fost redactate documentele, număr de contracte etc.)

5. Abuzul de drept

5.1. Beneficiarul se obligă să utilizeze cu bună-credință Aplicația și să respecte condițiile de utilizare a acesteia și răspunde față de Furnizor pentru încălcările TCG săvârșite de Utilizatorii săi.

5.2. Vor fi considerate încălcări ale TCG următoarele:

5.2.1. Încercarea de fraudare sau fraudarea prin generarea de documente false;

5.2.2. Încercarea de corupere a Aplicației în vederea sustragerii informațiilor altor Beneficiari / Utilizatori;

5.2.3. Încercarea de copiere sau copierea conținutului Aplicației în vederea reproducerii sau utilizării în scopuri proprii, precum și orice încercare de accesare în mod neautorizat a serverului utilizat de Furnizorului;

5.2.4. Orice acțiune ce afectează buna funcționare a Aplicației;

5.2.5. Folosirea Aplicației fără achitarea la termen a contravalorii Abonamentului.

5.3. În cazul săvârșirii unui abuz de drept, Furnizorul este îndreptățit să întrerupă furnizarea Serviciilor fără notificare prealabilă și să restricționeze accesul Beneficiarului / Utilizatorilor la Aplicație.

5.4. Furnizorul nu este răspunzător pentru prejudiciile ce pot fi suferite de Beneficiar în oricare dintre situațiile descrise la acest articol 5.

6. Încetarea Contractului

6.1. Încetarea contractului are loc în următoarele situații:

6.1.1. Dacă Beneficiarul încalcă oricare prevedere a Contractului sau expune Furnizorul unui risc sau unei posibile abateri de la lege, Furnizorul poate întrerupe oricând accesul la Aplicație.

6.1.2. Prin denunțare unilaterală de oricare dintre părți, cu respectarea unui termen de 30 de zile de preaviz. Pentru evitarea oricăriu dubiu, Beneficiarul datorează Furnizorului și contravaloarea Abonamentului pentru luna de preaviz.

6.1.3. În cazul prevăzut la articolul 3.3. de mai sus.

6.1.4. În caz de deschidere a procedurii insolvenței cu privire la oricare dintre părți.

6.2. Într-un termen de 14 Zile de la încetarea Contractului din orice motiv, Furnizorul are dreptul să șteargă toate datele / informațiile salvate de Beneficiar și Utilizatori în Aplicație. Ștergerea acestor date / informații este permanentă și ireversibilă. În acest interval de 14 Zile, Furnizorul are dreptul să reamintească Beneficiarului că ștergerea datelor / informațiilor este iminentă, astfel încât acesta să poată opta într-un mod facil pentru reînnoirea Abonamentului.

6.3. Dacă Beneficiarul și-a șters contul / a solicitat încetarea Contractului din greșeală, va putea să anuleze această operațiune în termen de 14 zile de la data ștergerii / încetării Contractului. Dacă acesta nu va face această operațiune în termenul menționat, Furnizorul poate încerca restore-ul datelor / informațiilor sau conținutului asociat contului Clientului dintr-un backup al bazei de date. Cu toate acestea, Reekfig nu garantează eficiența / rezultatul pozitiv al unei asemenea încercări.

6.4. Concomitent cu încetarea Contractului si inchiderea / ștergerea contului, dreptul Clentului de a utiliza Aplicația / a beneficia de Servicii va înceta imediat.

6.5. Prevederile care, prin natura lor, se aplica si dupa incetarea acestui Contract vor ramane in vigoare si obligatorii. De exemplu, vor rămâne în vigoare: orice factura restanta si neplata acesteia pâna la data rezilierii Contractului sau orice obligatie de plata sau de despăgubire pentru daune aduse Furnizorului, orice clauza de limitare a răspunderii, precum și orice clauze referitoare la litigiile dintre parti.

7. Limitarea răspunderii

7.1. Furnizorul nu este în nici un fel raspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de către Beneficiar / Utilizatori sau de către terţii cu care Beneficiarul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a Aplicației. Singurul remediu care poate fi solicitat de către Beneficiar este de a i se reduce în mod proporţional contravaloarea Abonamentului lunar conform perioadelor de nefuncţionare totală a Aplicației. Orice disfuncționalitate trebuie semnalată de urgență de către Client Furnizorului, iar acesta va depune toate eforturile pentru a o rezolva în timp util.

7.2. Beneficiarul se obligă să utilizeze Aplicația doar în scopul pentru care a fost concepută și să respecte următoarele prevederi:

7.2.1. Beneficiarul este unic răspunzător pentru validitatea datelor introduse în Aplicație, atât în ceea ce privește autentificarea cât și în ceea ce privește documentele justificative (referitoare la produse sau clienți ai Beneficiarului).

7.2.2. Beneficiarul este unic răspunzător pentru documentele justificative create (număr de înregistrare, conținut, metoda de transmitere sau destinatar).

7.2.3. Beneficiarul este unic răspunzător în ceea ce privește arhivarea documentelor justificative generate. Furnizorul nu garantează arhivarea electronică a documentelor generate și nici nu își asumă această obligație.

7.2.4. Beneficiarul este unic răspunzător în ceea ce privește datele de autentificare în aplicație, menținerea acestora confidențiale și gestionarea numărului de utilizatori ce au acces la contul său.

7.2.5. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru perioadă în care aplicația nu este utilizabilă din vina exclusivă a serviciului de hosting, totodată, furnizorul nu garantează posibilitatea de utilizare a aplicație în mod continu (24h pe zi) și fără întreruperi.

7.2.6. Aplicația este proprietatea exclusivă a Furnizorului și acesta din urmă își rezervă dreptul de a îi modifica conținutul și de a desfășura diferite campanii de marketing fără a avea nevoie de consimțământul Beneficiarului.

7.2.7. Beneficiarul are dreptul în orice moment să vizualizeze, să corecteze, să modifice și să șteargă orice informație salvată în aplicație. La solicitarea Beneficiarului, Furnizorul va șterge toate informațiile personale stocate în contul Beneficiarului iar acesta din urmă nu va mai putea utiliza serviciile în lipsa unei alte înregistrări în aplicație, excepție face situația în care Furnizorul este obligat prin lege să păstreze anumite informații.

8. Legislația aplicabilă

8.1. Drepturile și obligațiile părților decurgând din Contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

8.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va soluționat de către instanțele din București, competente conform legii.

9. Clauze diverse

9.1. In situatia in care se constata ca oricare dintre prevederile acestui Contract este inaplicabila sau nula, aceasta va fi eliminata sau va fi limitata, astfel incat acest Contractul să ramână în vigoare și să poate fi pus în aplicare.

9.2. Nicio prevedere din TCG sau din Contract, în general, nu impiedică părtile sa se supuna legilor in vigoare.